Formularz zgłoszeniowy do projektu Bezpieczna Jesień Życia.

Prosimy o wybór minimum dwóch działań


Zagrożenia bezpieczeństwa – profilaktyka kryminalna (6 godzin lekcyjnych)radzenie sobie z oszustami, rozważne podpisywanie umów, umowy pułapki,piramidy finansowe, naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej.

Bezpieczne i zdrowe żywienie (6 godzin lekcyjnych)podstawy zdrowej diety, dieta kliniczna w najczęściej występujących chorobach useniorów; wpływ lekarstw i suplementów na zdrowie, co zrobić, gdy dojdzie dozatrucia?

Dbanie o własne bezpieczeństwo ­ rozwój umiejętności osobistych (cykl 2warsztatów po 4 godziny lekcyjne)wzmocnienie aktywnej postawy, wiary we własne możliwości, sztuka mówienia„NIE”, rozwój siły w obronie własnych praw i godnego życia.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (6 godzin lekcyjnych)warunki bezpieczeństwa seniorów na drodze, zmiany fizyczne i mentalnezwiązane z wiekiem, wpływ zmęczenia, używek i leków na prowadzeniesamochodu.

Reedukacja nauki jazdy ­ doskonalenie techniki jazdy - Kierowanie pojazdu w ruchu miejskim; radzenie sobie w trudnych sytuacjach,manewrowanie.

Badania psychotechniczne ­- sprawdzenie swojej szybkości reakcji, koordynacjiwzrokowo­ruchowej koncentracji uwagi ­ czynników mających wpływ naprowadzenie pojazdów

Life coaching ­- spotkanie z psychologiem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu „Bezpieczna Jesień Życia” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych.Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą.DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie pn. „Bezpieczna Jesień Życia” i oświadczam, że spełniam kryteria wymagane do udziału w projekcie. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie deklaruje wolę uczestnictwa w wyżej zaznaczonych działaniach projektu.Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS).